Ti trovi in:

Gemellaggi » Gemellaggio con la Boemia » Patto di gemellaggio

Patto di gemellaggio

di Giovedì, 15 Gennaio 2015

Leggi il testo

Patto di gemellaggio

Noi Sindaci, liberamente eletti dal suffragio dei nostri cittadini, rappresentanti dell‘Unione dei Comuni della Valle di Ledro, composta dai Comuni di Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto  e dei Comuni Boemi di Buštěhrad, Chyňava, Doksy, Milín, Nový Knín, Příbram, Ptice, Všeň, auspichiamo che non si ripetano più guerre come quella tragica avvenuta negli anni 1914 -1918, che ha causato spaventose sofferenze ai cittadini di tutta l’Europa e ha costretto tutta la popolazione della Valle di Ledro ad abbandonare le proprie case e i propri averi e trovare temporanea amorevole ospitalità tra la gente dei Comuni Boemi. Nei cimiteri della Boemia riposano ancora i Ledrensi che laggiù hanno perso la vita e che non hanno potuto ritornare nella propria Valle. Con l’aiuto degli amici Boemi ci impegneremo a ricordarli e a mantenere un decoroso aspetto delle loro tombe.

A ricordo di quella dolorosa esperienza, nello spirito della pace, della stima reciproca, della comprensione e dell’ affetto umano dei propri abitanti, le Amministrazioni Comunali della Valle di Ledro e dei Comuni Boemi istituiscono dei rapporti di gemellaggio fortemente auspicati dai nostri concittadini perchè continuino i vincoli di amicizia che sono nati nel corso della prima guerra mondiale tra le nostre popolazioni.

A tal fine ci impegneremo a mantenere legami permanenti tra le nostre Comunità e a favorire in ogni campo la cooperazione e gli scambi istituzionali, culturali e sociali (scolastici, sportivi, parrocchiali, delle singole associazioni e di tutti i nostri concittadini) per sviluppare con una migliore comprensione reciproca il sentimento vivo della fraternità europea.

Il presente accordo, redatto il lingua italiana e ceca ha durata illimitata e in ogni caso è valido fino a che le parti lo desiderano secondo la manifesta volontà di tutti, è stato sottoposto all´approvazione dei rispettivi Consigli Comunali ed entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione.

Valle di Ledro, 28 giugno 2008

Dohoda o Partnerstvi

My starostové svobodně zvolení našimi občany, resp. našimi zastupitelstvy, představitelé Svazu obcí Valle di Ledro, složeného ze obcí Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto a Tiarno di Sopra (Itálie), na straně jedné, a měst Buštěhrad, Nový Knín a Příbram a obcí Všeň, Milín, Ptice, Chyňava a Doksy u Kladna (ČR), na straně druhé, vyjadřujeme přání, aby se už nikdy neopakovaly války jako byla ta tragická  z let 1914 – 1918, která způsobila utrpení národům celé Evropy a donutila obyvatele Valle di Ledro opustit svá obydlí a veškerý svůj majetek a dočasně pobývat v láskyplné pohostinnosti v českých městech a obcích. Na českých hřbitovech odpočívají dosud ledrenští, kteří tam zemřeli a nemohli se vrátit do svého údolí. S pomocí českých přátel se budeme snažit připomínat jejich památku a udržovat důstojný vzhled jejich hrobů.

Na připomínku této bolestné zkušenosti, ve znamení míru, vzájemné úcty, pochopení a lásky našich občanů, výše uvedené italské a české obce a města ustavují partnerské vztahy, aby upevnily přátelské vazby, které se mezi jejich obyvateli zrodily během 1. světové války.

Za tímto účelem se budeme snažit udržovat stálé kontakty mezi našimi obcemi a městy a budeme napomáhat všem druhům spolupráce a výměn v oblastech institucionální, kulturní a sociální (školní, farní, mezi jednotlivými občanskými spolky a asociacemi i mezi jednotlivými našimi spoluobčany), abychom podpořili vzájemné pochopení a živý pocit evropského bratrství.

Tato dohoda je vypracována v jazyce italském a českém je uzavírána na dobu neurčitou. Je platná, dokud trvá zájem všech stran. Byla předložena ke schválení příslušným městským a obecním zastupitelstvům a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Valle di Ledro 28. 6. 2008

Immagine decorativa

    

Questionario di valutazione
E' stata utile la consultazione della pagina?
E' stato facile trovare la pagina?

Inserisci il codice di sicurezza che vedi nell'immagine per proteggere il sito dallo spam